Linija
Republicki zavod za sport

Biblioteka

Neposredno po osnivanju Zavoda formirana je i biblioteka. Biblioteka prikuplja, čuva i daje na korišćenje literaturu iz oblasti fizičke kulture i sporta, prikuplja objavljene stručne radove saradnika Zavoda, priprema odgovarajuće informacije za potrebe društvenih organizacija fizičke kulture, i sakuplja i čuvala prevode radova iz inostrane periodike.
 
Proširivanjem delatnosti Zavoda i sama Biblioteka proširuje strukturu fonda. Osim publikacija koje se odnose na sport i fizičku kulturu, ona sakuplja i literaturu koja se odnosi na medicinske nauke i zdravstvenu zaštitu.
 
U skladu sa Zakonom  o bibliotečkoj delatnosti, Biblioteka je upisana u registar biblioteka. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, je bila matična biblioteka, Biblioteke Republičkog zavoda za sport. Dana 24.09.2007. godine, Bibliotka grada Beograda je izvršila preregistraciju i upisala Biblioteku Zavoda u registar svojih biblioteka i tako joj postala matična biblioteka.
 
Proteklih godina, Biblioteka je renovirana. Adaptacijom postojećih prostorija dobijen je adekvatan prostor od 45 m2. Pregrađivanjem i spajanjem postojećih kancelarija dobijeni su sledeći delovi prostora:
- radni prostor bibliotekara, opremljen je novim stolom, ormarićem i fijokama, stavljen je laminat na pod. U prostoriji se nalazi i stari lisni katalog koji se ne ažurira od 1991. godine;
- magacinski prostor je opremljen novim policama i vratima spojen sa kancelarijom bibliotekara;
- drugi magacinski prostor se nalazi na istom spratu, ali na drugom delu hodnika, opremljen je policama.
 
Fond
 
Fond Biblioteke čine stručne monografske i serijske publikacije (časopisi i novine, almanasi, godišnjaci, zbornici, izveštaji, statistički bilteni, bibliografije itd.) manji broj doktorskih i magistarskih disertacija saradnika, dokumentacija i radovi saradnika Zavoda
 
Struktura fonda se uglavnom odnosi na:
sport uopšte; pojedine sportove (gimnastika, odbojka, tenis, fudbal, džudo, karate, atletika, skijanje, plivanje, vaterpolo, hokej itd.); na pojedine aspekte izučavanja sporta (istoriju sporta, sportska pravila, norme, igre, sportski trening itd.); sport invalida; sportska takmičenja (olimpijske igre, mediteranske igre, svetska i evropska prvenstva, školska takmičenja itd.); obrazovanje kadrova u sportu (profesora, trenera itd.); fizičko vaspitanje i rekreaciju (u predškolskom uzrastu, u školama, u radnim organizacijama itd.), istraživanja u fizičkoj kulturi; medicinu (medicinu rada, medicinu sporta, sportske povrede, rehabilitaciju sportista, merenja, ispitivanja i testiranja fizičke sposobnosti, higijenu itd.), biohemiju, biofiziku, biomehaniku; psihologiju, sportsku psihologiju, pedagogiju, antropologiju, antropometriju, andragogiju, sociologiju itd; građevinarstvo i arhitekturu (sportskih objekata, terena za rekreaciju, bazena, itd.).
 
Smeštaj fonda
 
Fond Biblioteke, od 8.000 jedinica se nalazi u dva magacinska prostora. Serijske publikacije su složene na policama po alfabetskom principu, dok su monografske publikacije poređane po numerus currens-u.
Neukoričene serijske publikacije (od 1956-1993 g.) složene su po naslovu, a u okviru naslova po godištu i broju, i stavljene u fascikle i na police.

- dostupne publikacije (monografske publikacije i serijske publikacije)
- elektronski časopisi KoBson http://kobson.nb.rs/
- pretraživanje elektronskih kataloških baza preko zajedničkog WEB servera COBISS.SR
-Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"   http://www.unilib.bg.ac.rs
- Narodna biblioteka Srbije   http://www.nb.rs
- Jubilarna bibliografija časopisa Fizička kultura 1947-1996   
- Fizička kultura – Srpski citatni indeks   
- Godišnjak FSFV - Srpski citatni indeks   
 

 
 
 

 

 
 
 

 


                         
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.