Linija
Republicki zavod za sport

Kabinet za prevetivno - korektivnu gimnastiku

 

KABINET ZA PREVETIVNO - KOREKTIVNU GIMNASTIKU
 
U sklopu Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu u toku 2011. počeo je sa radom i Kabinet za preventivno - korektivnu gimnastiku. Hipokinezija, nepravilno sedenje, stajanje i dugotrajan rad, neadekvatna ishrana, kao i razna urođena i stečena oštećenja lokomotornog aparata posledica su savremenog načina života a doprinose narušavanju posturalnog statusa i opadanju nivoa fizičke sposobnosti dece, omladine i odraslih. Kod predškolske i školske dece u cilju prevencije i otklanjanja lošeg držanja tela (kičme, grudi) i stopala najčešće se primenjuje korektivna gimnastika.
Mogućnosti korektivne gimnastike u prevenciji lošeg držanja tela i deformiteta su velike. Osnovni cilj Kabineta za preventivno - korektivnu gimnastiku je praćenje i poboljšanje posturalnog statusa dece i omladine u Republici Srbiji.
Sve programe sprovodi intredisciplinarni tim stručnjaka Zavoda za sport. Stručni tim sastavljen od profesora sporta i fizičkog vaspitanja i lekara radi na istraživanjima i praćenju posturalnog statusa dece, omladine, građana i sportista Republike Srbije.
Saradnjom ova dva sektora korisnicima Kabineta zagarantovana je visoka stručnost, motivisanost i rezultati u radu.
            Aktivnosti se odvijaju u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu Zavoda za sport i medicinu sporta. Kabinet za korektivnu gimnastiku je adaptiran prema najvišim međunarodnim standardima i kao takav poseduje najnoviju dijagnostičku tehnologiju iz ove oblasti.
             Lekari sportske medicine i fizijatri vrše preglede i dijagnostiku a programe i tretmane određuju profesori sporta i fizičkog vaspitanja.
            Programi korektivne gimnastike odvijaju se individualno i u grupama, od 6 do 8 polaznika, prema vrsti posturalnih poremećaja i uzrastu dece, omladine, građana i sportista.
Programi korektivne gimnastike:
 1. Vežbe za lordozu (lordosis)
 2. Vežbe za kifozu (kiphosis)
 3. Vežbe za skoliozu (scoliosis)
 4. Vežbe za kifo-lordozu (kipho-lordosis)
 5. Vežbe za tortikolis (torticollis)
 6. Vežbe za „S“ deo kičme
 7. Vežbe za „L-S“ deo kičme
 8. Vežbe za ravne grudi (pectusplanum)
 9. Vežbe za ispupčene grudi (pectuscarrinatum)
 10. Vežbe za izdubljene grudi (pectusexcavatum)
 11. Vežbe za okrugla leđa (dorsumkiphoticum)
 12. Vežbe za ravna leđa (dorsumplanum)
 13. Vežbe za urođeno iščašenje kuka (luxatiocoxaecongenitae)
 14. Vežbe za „O“ noge (genuvarum)
 15. Vežbe za „H“ hoge (genuvalgum)
 16. Vežbe za ravno stopalo (pesplanus)
 17. Vežbe za rasplinuto stopalo (pestransverseplanus)
 18. Vežbe za izdubljeno stopalo (pesexcavatus)
 19. Vežbe za špicasto stopalo (pesequines)
 20. Vežbe sa loptom
 
Zadaci Programa:
·         utvrđivanje posturalnog statusa, planiranje, programiranje i sprovođenje vežbanja, korišćenjem različitih kinezioloških modela i operatora;
·         naučna istraživanja i edukacija stručnih saradnika Zavoda kao neizbežni zadaci Kabineta za korektivnu gimnastiku:
-         publikovanje stručnih i naučnih radova u oblasti korektivne gimnastike,
-         sticanje znanja o endogenim i egzogenim faktorima koji mogu da dovedu do nastanka i razvoja telesnih deformiteta,
-         proučavanje uticaja primenjenih vežbi na pojedine organe i organske sisteme.
·         organizovanje edukativnih seminara i stručnih usavršavanja pedagoškog kadra na prevenciji posturalnih poremećaja u obrazovnim (vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti...) i sportskim (klubovi, savezi, organizacije...) institucijama,
·         izrada video materijala sa programima i vežbama korektivne gimnastike koji će biti publikovani od strane Zavoda i dostupni svima po pristupačnim cenama,
·         vođenje kartona za svakog korisnika Kabineta za korektivnu gimnastiku o prisustvu sa svim podacima vezanim za tretmane i trend napretka u odnosu na inicijalno stanje.
 

                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.