Линија
Republicki zavod za sport
31.07.2019.

НАЦИОНАЛНE ЕВИДЕНЦИЈE У ОБЛАСТИ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


 Пројекат од изузетне важности за систем спорта РС
 
Један од најзначајнијих послова у оквиру делатности Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије и његовог Информационо документационог (ИНДОК) одељења је вођење Националних евиденција у области спорта, што подразумева прикупљање и обраду података као и периодично објављивање и публиковање збирних података из националних евиденција.
Вођење националних евиденција у области спорта Републике Србије је законска обавеза Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, декларативно прихваћена као једна од основних делатности, односно као поверени посао (чл. 107, став 2. тачка 4. Закона о спорту РС „Службени гласник РС“, бр. 10/2016).
 
На основу члана 168. став 11. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), донет је Правилник о Националним евиденцијама у области спорта којим се прописује садржај, начин вођења и начин и услови коришћења података из евиденција.
 
 
 
Страница за улазак у базу Националних евиденција у области спорта
 
Да би стање у спорту могло да се организује и систематски прати и дугорочно планира његов развој у Републици Србији, Закон о спорту је одредбом члана 168. прописао обавезу вођења девет врста националних евиденција:
 
 1. категорисаних и других спортиста такмичара;
 2. предузетника у спорту;
 3. организација у области спорта;
 4. спортских стручњака и стручњака у спорту;
 5. реализатора програма којима се остварује општи интерес у области спорта;
 6. спортских објеката;
 7. великих међународних спортских приредаба у Републици Србији;
 8. резултата спортиста и националних спортских репрезентација Републике Србије на великим међународним спортским такмичењима и националним спортским такмичењима;
 9. физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и спортиста националних спортских репрезентација.
У претходном периоду  успостављен је Систем за вођење националних евиденција у области спорта Републике Србије, израђен је софтвер који је омогућио да се Националне евиденције воде као национални спортски информационо-документациони систем, применом електронских средстава за обраду и складиштење података – као јединствена, централна, електронска база података. Овакав систем омогућава редовно добијање релевантних и потпуних информација о свим чиниоцима система спорта Републике Србије. На основу тих информација ће моћи потпуније да се сагледа стање спорта у Републици Србији, као и стање спорта у целини, а у циљу реализације задатака битних за унапређење спорта у Србији.
 
Овај систем првенствено треба да обезбеди што бољу и ефикаснију сарадњу између субјеката који имају значајну улогу за развој спорта у Србији:
 • Министарства омладине и спорта,
 • Покрајинског секретаријата за спорт и омладину,
 • Завода за спорт и медицину спорта,
 • Покрајинског завода за спорт и медицину спорта,
 • Спортског савеза Србије,
 • Гранских спортских савеза Србије,
 • Јединица локалне самоуправе,
 • Организација у области спорта...
Без добре и ефикасне сарадње набројаних субјеката нема успешног функционисања спорта у Републици, нема успешног развоја дечијег и омладинског спорта, нема даљег развоја врхунских резултата наших спортиста, нема доношења добрих одлука. Зато сви наведени субјекти имају посебан значај у систему спорта, а озбиљност њихове улоге управо је у томе, што представљају део система, и што од њиховог деловања зависи и функционисање осталих субјеката и система спорта у целини.
 
Такође, битно је нагласити да се уписом у Националне евиденције могу остварити и могућности за:
 • Коришћење буџетских средстава за градњу и адаптацију спортских објеката,
 • Коришћење буџетских средстава за Посебне програме од интереса за ЈЛС,
 • Добијање сагласности за организовање великих међународних такмичења,
 • Остваривање сарадња са МОС, ЗСМСРС, ОКС, ССС на реализацији редовних и посебних програма, али и избећи казнене мере одређене Законом о спорту.
У складу са чланом 13 Правилника о националним евиденцијама у области спорта (Табела 1) упис у националну евиденцију врши се на основу пријаве за упис у националну евиденцију коју подносе организације у области спорта, предузетници у спорту, власници, односно корисници спортских објеката и самостални професионални спортисти, с тим да организације у области спорта подносе пријаву за упис података у одговарајућу националну евиденцију како за себе тако и за спортисте, спортске стручњаке и стручњаке у спорту који у организацији обављају спортске активности и делатности.
 
Исти члан Правилника прописује да се под организацијом у области спорта у погледу уписа у одговарајућу националну евиденцију подразумева:
 
1) спортска организација за коју је спортиста регистрован − у односу на упис у националну евиденцију категорисаних и других спортиста такмичара и националну евиденцију физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и спортиста националних спортских репрезентација;
 
2) спортска организација за коју је спортски стручњак и стручњак у спорту регистрован, односно уговором ангажован – у односу на упис у националну евиденцију спортских стручњака и стручњака у спорту;
 
3) спортско друштво, спортски савез, стручно спортско удружење и друга организација у области спорта у којој је спортски стручњак и стручњак у спорту ангажован – у односу на упис у националну евиденцију спортских стручњака и стручњака у спорту који нису истовремено регистровани за неку спортску организацију;
 
4) организација у области спорта која је предлагач програма давања спортистима, спортским стручњацима и стручњацима у спорту стипендија за спортско усавршавање и доделе награда и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта – у односу на упис одобреног програма давања стипендија и доделе награде и признања у националну евиденцију програма и пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта и задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе;
 
5) организација у области спорта која је носилац програма, односно пројекта − у односу на упис одобреног програма у националну евиденцију програма и пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта и задовољавају потребе и интереси грађана у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе;
 
6) организација у области спорта која је добила сагласност, у складу са Законом, за организацију велике међународне спортске приредбе у Републици Србији − у односу на упис у националну евиденцију великих међународних спортских приредаба у Републици Србији;
 
7) надлежни национални грански спортски савез – у односу на упис у националну евиденцију резултата спортиста и националних спортских репрезентација Републике Србије на великим међународним спортским такмичењима и националним спортским такмичењима и националну евиденцију физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и спортиста националних спортских репрезентација, када су у питању физичке спортске повреде спортиста националних спортских репрезентација који нису регистровани за неку домаћу спортску организацију;
 
8) спортска организација, спортско друштво, територијални спортски савез, грански спортски савез, стручно спортско удружење и друга организација у области спорта – у односу на свој упис у националну евиденцију организација у области спорта.
 
Организације и појединци у области спорта дужни су да поднесу пријаву за упис података у одговарајуће националне евиденције најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину, у складу са Законом.
 
Свака промена података који се воде у националној евиденцији мора се пријавити у року од 30 дана од настанка промене.
 
Још информација, Правилник о националним евиденцијама као и најчешћа питања и одговоре који се тичу уписа у Националну евиденцију спортских организација можете видети на сајту Завода за спорт и медицину спорта РС http://www.rzsport.gov.rs/src/3424/


                      
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.